ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Επισκόπηση του Έργου

Το έργο στοχεύει να αναπτύξει τη δυνατότητα των γονέων για διαπαιδαγώγηση υψηλής ποιότητας, αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο την ευημερία και την ανάπτυξη των γονέων και των παιδιών. Από άποψη οριζόντιων δεξιοτήτων, η εστίαση του έργου βρίσκεται στην υποστήριξη των ατόμων για την απόκτηση και τη ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, στη βελτίωση και επέκταση της παροχής ευκαιριών μάθησης υψηλής ποιότητας που προσαρμόζονται στις ανάγκες ενηλίκων χαμηλής ειδίκευσης ή ενηλίκων με χαμηλά επαγγελματικά προσόντα.

Το έργο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ αναγνωρίζει την ανάγκη ανάπτυξης των δεξιοτήτων των γονέων ώστε να είναι πιο ανθεκτικοί και αποτελεσματικοί στον ρόλο τους ως γονείς. Η εφαρμογή του έργου σε ένα διεθνικό επίπεδο, θα δώσει τη δυνατότητα στις χώρες-εταίρους να μάθουν η μια από την άλλη. Η ανάπτυξη ή η παρακολούθηση υφιστάμενων στρατηγικών και πολιτικών στην Εκπαίδευση Ενηλίκων δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την ανταλλαγή πληροφοριών και τον εντοπισμό των επιτυχημένων πρακτικών στις διάφορες χώρες της ΕΕ.

Σκοπός του έργου

Το ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ έχει σκοπό να εξελίξει τις δυνατότητες των γονέων έτσι ώστε να μπορούν να ικανοποιήσουν τις πολύπλοκες ανάγκες του ρόλο τους. Αυτό το έργο έχει σκοπό να αναπτύξει καινοτόμο υλικό το οποίο μπορούν οι γονείς να χρησιμοποιήσουν στην καθημερινή τους ζωή για να καλλιεργήσουν την ανθεκτικότητα για αυτούς και τα παιδιά τους.

Συγκεκριμένοι Στόχοι

Οι στόχοι του έργου είναι:

  • Να αναπτύξει τις δεξιότητες των γονέων έτσι ώστε να είναι πιο ανθεκτικοί και αποτελεσματικοί στον ρόλο τους ως γονείς.
  • Να αναπτύξει ποιοτικούς πόρους για να αυξήσει την ανθεκτική διαπαιδαγώγηση
  • Να βελτιώσει τη συνολική ποιότητα της υποστήριξης διαπαιδαγώγησης στις συμμετέχουσες χώρες
  • Να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις αποτελεσματικές ικανότητες διαπαιδαγώγησης ανάμεσα στους πολίτες της ΕΕ.

Παραδοτέα

ΙΟ1 – Το Εγχειρίδιο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ

Περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός εγχειριδίου φιλικού προς τον χρήστη για τους γονείς το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν προκειμένου να εξελίξουν τις ικανότητές τους για μια αποτελεσματική και υψηλής ποιότητας διαπαιδαγώγηση

ΙΟ2 – Χώρος Ηλεκτρονικής Μάθησης & διαδικτυακά μαθήματα

Ο χώρος ηλεκτρονικής μάθησης θα λειτουργεί ως υπηρεσία μιας στάσης που παρέχει άμεση πρόσβαση στην πλήρη σειρά των ψηφιακών μαθησιακών πόρων που αναπτύχθηκαν σε αυτό το έργο, όπως τα διαδικτυακά μαθήματα, τα βιβλία καθοδήγησης και άλλο εκπαιδευτικό υλικό.

ΙΟ4 – Έκθεση συστάσεων πολιτικής

Θα ετοιμαστεί μια έκθεση που θα περιλαμβάνει μια συλλογή διδαγμάτων, καλών παραδειγμάτων και πρακτικών και συστάσεων πολιτικής.
Θα αποτελείτι από τέσσερα τμήματα:
1. Καλά παραδείγματα εφαρμογών από κάθε χώρα-εταίρο
2. Επιτυχίες και προβλήματα
3. Συστάσεις για επαγγελματίες
4. Συστάσεις για φορείς χάραξης πολιτικής.

Μεθοδολογία

Λόγω των γρήγορων και ριζικών αλλαγών στην τεχνολογία και στις κοινωνικές απαιτήσεις, οι δεξιότητες διαπαιδαγώγησης θεωρείται ότι διαδραματίζουν ρόλο ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη των μελλοντικών γενιών των πολιτών της ΕΕ και των κοινωνιών (Hermanns, 2012- Υποστήριξη διαπαιδαγώγησης στην Ευρώπη). Η υποστήριξη διαπαιδαγώγησης έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των φορέων χάραξης πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο (συστάσεις Επιτροπής Υπουργών στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής πολιτικής για την υποστήριξη της θετικής διαπαιδαγώγησης, 2006· η έκθεση πολιτικής υποστήριξης διαπαιδαγώγησης- Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2013) οι οποίοι με τη σειρά τους αναγνώρισαν τη σημασία του ρόλου του γονέα στην ανάπτυξη και την ευημερία των παιδιών.

Οι γονείς χρειάζεται να αποκτήσουν ενημερωμένες μόνιμες βασικές δεξιότητες για να ανταποκρίνονται στις υπάρχουσες και στις μελλοντικές κοινωνικές απαιτήσεις. Η παροχή ικανοποιητικού και ποιοτικού επιπέδου διαπαιδαγώγησης στα παιδιά δεν συνδέεται μόνο με αποτελέσματα θετικής ανάπτυξης στα παιδιά, αλλά και με την ευημερία των γονέων (Gavidia-Payne κ.ά., 2015).

Υπάρχει ένα αυξανόμενο σώμα βιβλιογραφίας που συζητά την αξία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την υποστήριξη των γονέων στην ανάπτυξη δεξιοτήτων διαπαιδαγώγησης, βελτιώνοντας έτσι την ευημερία των ίδιων και των παιδιών τους (π.χ. Rodrigo, κ.ά., 2012· Rodrigo κ.ά., 2016).